Jana Kilińskiego 14, 62-400 Słupca
63 274 32 25

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KN1S/00011915/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2023 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę pod adresem Słupca, ul. Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca w sali nr 105, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 62-400 Słupca, Koszuty, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1S/00011915/5, będącej własnością dłużnika: Tomasz Baranowski w udziale wynoszącym 1/2 części.
Nieruchomość składa się z działki gruntu oznaczonej numerem ew. 339/2 o pow. 0,2300 ha. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek gospodarczy w złym stanie technicznym- przeznaczony do rozbiórki. Działka porośnięta drzewami i krzewami z samosiewu. Obszar o bardzo dobrych klasach bonitacyjnych (RIIIb). Przez teren działki przebiegają linie energetyczne. Działka nie posiada prawidłowego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość przeznaczona w MPZP pod uprawy polowe i ogrodnicze z prawem zabudowy. W dziale III księgi wieczystej wpisane prawo osobiste- służebność osobista na rzecz Czesława i Zofii Konieczka, zgodnie z dokumentami zawartymi w księgach wieczystych osoby te nie żyją. Nieruchomość została oszacowana na kwotę 12 900,00 zł. Wartość udziału wynoszącego 1/2 części należącego do dłużnika wynosi 6 450,00 zł.
Suma oszacowania wynosi 6 450,00 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 4 837,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 645,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.