Jana Kilińskiego 14, 62-400 Słupca
63 274 32 25

obwieszczenie o Licytacji nieruchomości KN1S/00007703/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2023 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę pod adresem Słupca, ul. Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca w sali nr 105, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej składającej się z działek o nr ew. 167/1 i 167/2 o łącznej pow. 0,8783 ha, położonej pod adresem: 62-230 Witkowo, Gorzykowo 6, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1S/00007703/5 o powierzchni 0,8783 ha, będącej własnością dłużnika: Tomasz Marciniak. Działka nr 167/1 o pow. 0,3001 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 126 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 334 m2. Na działce znajduje się szklarnia konstrukcji stalowej (w złym stanie) oraz studnia kopana. Przez teren działki przebiegają linie energetyczne oraz posadowiony jest słup energetyczny. Działka częściowo ogrodzona, przęsła z płyt betonowych oraz siatka na słupkach stalowych. Na działce znajdują się pojedyncze nasadzenia. Na działkę zachodzi niewielka część budynku znajdującego się na działce sąsiedniej tj. 169/1. W granicy działki nr 166/6 posadowiony budynek gospodarczo- garażowy. Budynek posiada dostęp (drzwi oraz wrota) od strony działki 167/2, dojazd do budynku przez przedmiotową działkę gruntu. Działka nr 167/1 została oszacowana na kwotę 228.600,00 zł. Działka nr 167/2 o pow. 0,5782 ha stanowi teren niezabudowany. Działka bez ogrodzenia oraz utwardzeń. Obszar o bardzo dobrych klasach bonitacyjnych. Działka nr 167/2 została oszacowana na kwotę 45.400,00 zł. Działki sąsiadują ze sobą. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń sieci infrastruktury technicznej, przyłącza: energii elektrycznej, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz telekomunikacyjne. Gmina Witkowo nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości. W dziale III księgi wieczystej wpisane prawo osobiste- dożywotnia służebność osobista oraz prawo korzystania z działki o obszarze 0,3000 ha na rzecz Czesławy Marciniak i Barbary Marciniak. Suma oszacowania wynosi 274 000,00 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 205 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.