Jana Kilińskiego 14, 62-400 Słupca
63 274 32 25

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KN1S/00048671/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2022 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę pod adresem Słupca, ul. Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej składającej się z działki o nr ew. 174/15 o pow. 0,5019 ha, położonej pod adresem: 62-420 Strzałkowo, Graboszewo, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1S/00048671/0.
Na działce znajdują się:

 • budynek gospodarczy z częścią mieszkalną o pow. zabudowy 300,00 m2, część mieszkalna o pow. użytk. 53,27 m2 składa się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju oraz łazienki+WC;
 • budynek gospodarczy o pow. użytk. 98,00 m2, budynek jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, przeznaczenie obiektu to chlewnia;
 • garaże o pow. użytk. 45,00 m2.
  Na działce znajduje sie również budynek gospodarczy w trakcie rozbiórki.
  Nieruchomość posiada przyłącza e. elektrycznej, woda- ujęcie gminne, kanalizacja- własne szambo. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzałkowo działka o nr 174/15 jest terenem upraw polowych i ogrodniczych z możliwością zabudowy zagrodowej.
  Suma oszacowania wynosi 113 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 85 200,00 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 360,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420.
  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy
  Agnieszka Kalista