Jana Kilińskiego 14, 62-400 Słupca
63 274 32 25

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KN1S/00024061/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2022r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę pod adresem Słupca, ul. Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o pow. użytk. 44,88 m2 wraz z prawem współwłasności w części wspólnej nieruchomości, którą stanowi grunt działka o nr 68/5, udział wynosi 1/12 części oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 4488/63030 części,
położonego pod adresem: 62-402 Ostrowite, Mieczownica 21/1, dla którego Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1S/00024061/7.
Lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki+ WC oraz przedpokoju. Lokal znajduje się na I piętrze budynku. Nieruchomość posiada uzbrojenie w media: wodociąg gminny, światło, kanalizację podłączoną do sieci gminnej, ogrzewanie- piece.
Suma oszacowania wynosi 35 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 26 325,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 510,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 .
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kalista