Jana Kilińskiego 14, 62-400 Słupca
63 274 32 25

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KN1S/00003700/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-10-2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę pod adresem Słupca, ul. Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej sie z działek o nr ew. 309/16 i 310/1 o łącznej powierzchni 0,1252 ha położonej pod adresem: 62-400 SŁUPCA, PIOTROWICE, UL. JEZIORNA 140 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1S/00003700/6.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytk. 76,46 m2, budynkiem garażowym o pow. użytk. 16,32 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytk. 108,10 m2. Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, w zabudowie wolno stojącej. Budynek składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, holu, WC, wiatrołapu. W piwnicy znajduje się kotłownia. Budynek gospodarczy składa się z części gospodarczej, stodoły oraz dobudowanej szopy. Budynek garażowy, parterowy, bez podpiwniczenia. Budynek garażowy częściowo znajduje się na działce 309/11. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń sieci infrastruktury technicznej, w drodze: przyłącza: en. elektrycznej, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przeznaczona w miejscowym MPZP pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą związaną z gospodarką rolną oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki gruntu nr 309/16 i 310/1 tworzą całość. Działka nr 310/1 nie może być uznawana za odrębną działkę budowlaną ze względu na wielkość, cechy geometryczne oraz brak dostępu do drogi publicznej.
Suma oszacowania wynosi 270 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 202 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kalista