Jana Kilińskiego 14, 62-400 Słupca
63 274 32 25

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KN1S/00008161/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę pod adresem Słupca, ul. Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca w sali nr 105, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki o nr ew. 129/1 o pow. 0,9610 ha położonej pod adresem: 62-406 Lądek, Jaroszyn Kolonia, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1S/00008161/0 będącej własnością dłużnika: Grażyna Hernes.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia. Budynek mieszkalny o pow. użytk. 164,25m2 składa się z 6 pokoi, 4 holi, kuchni, łazienki oraz pom. gospodarczego. Na działce znajduje się również budynek stodoły, o pow. użytk. 237,35m2. W budynku znajduje się kotłownia z piecem węglowym, którym ogrzewany jest dom mieszkalny. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń sieci infrastruktury technicznej, przyłącza: en. elektrycznej i wodociągowe. Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium działka przeznaczona jest pod wielofunkcyjną zabudowę w zwartych jednostkach osadniczych oraz teren łączników ekologicznych i tereny rolnicze.
Suma oszacowania wynosi 183 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 137 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 .
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kalista
a