Jana Kilińskiego 14, 62-400 Słupca
63 274 32 25

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIEWYDZIELONEGO UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/8 W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW 32051 KN1S/00032051/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-11-2021r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy Słupca, ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 105, odbędzie się druga licytacja niewydzielonego udziału dłużnika w wysokości 1/8 w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność wraz z przysługującym udziałem 593/8484 w nieruchomości wspólnej
należącego do dłużnika:Marcin Leśny
położonego: 62-230 Witkowo, Mickiewicza 3/1,
dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 32051 [NKW: KN1S/00032051/3].
Nieruchomość lokalowa o pow. 46,70 m2 położona jest na parterze i składa się z kuchni, 2 pokoi, korytarza, łazienki i WC. Lokal posiada pomieszczenie przynależne- piwnicę o pow. 12,60 m2. Lokal nie posiada balkonu.
Suma oszacowania wynosi 14 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 533,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 430,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Agnieszka Kalista