W SŁUPCY AGNIESZKA KALISTA

WNIOSKI

 

pdf_by_mimooh
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Słupcy
Agnieszka Kalista
dnia ___________________WNIOSEK EGZEKUCYJNY
(należy wypełnić drukowanymi literami)
Wierzyciel(ka)   _______________________________________________________________
(nazwisko i imię)
zamieszkały(a)   _______________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)Nr rachunku bankowego _________________________________________________________

działająca w imieniu alimentowanych:
______________________________  ur. _______________________
______________________________  ur. _______________________
Dłużnik(czka)    ________________________________________________________________
(nazwisko i imię)
urodzony(a)      ______________________________
zamieszkały(a) _________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
Nr PESEL ______________  Nr NIP ________________ , Nr Dow.Osob.______________
Przedkładam tytuł wykonawczy: wyrok, protokół ugody, postanowienie Sądu
w _________________________ z dnia ___________________ sygnatura akt _______________
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:
1. alimentów zaległych za czas od _______________. do ______________
po _______________ zł, w sumie ____________________________ zł
2. bieżących alimentów od ____________ po _____________ zł miesięcznie
3. z zasądzonymi odsetkami od _______________ do dnia zapłaty w kwocie
_______________________________ zł lub według wyliczeń komornika
4. kosztów egzekucyjnych, które powstaną

Egzekucję proszę skierować do ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, konta bankowego.
Dłużnik pracuje w ____________________________________________________________,
gdzie należy dokonać zajęcia wynagrodzenia za pracę.
Inne dane (należy podać nr konta bankowego dłużnika lub nazwę banku, wierzytelności itp.) ___________________________________________________________________________.

______________________
(podpis wierzyciela)

Wnioski Egzekucyjne

pdf_by_mimooh

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Słupcy
Agnieszka Kalista
dnia ___________________

WNIOSEK EGZEKUCYJNY

Wierzyciel(ka)   _______________________________________________________________
(nazwisko i imię)
zamieszkały(a)   ______________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
konto:_______________________________________________________________________

Dłużnik(czka)    ______________________________________________________________
(nazwisko i imię)
urodzony(a)     ________________________________ syn(córka) ______________________
(data i miejsce)
zamieszkały(a) _______________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
Nr PESEL ______________  Nr NIP _______________ , Nr Dow.Osob / Regon __________
Przedkładam wyrok, protokół, postanowienie Sądu _________________________________
_____________________________ w _______________________ z dnia _______________

sygnatura akt  _______________________________________________________________

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:
1. pretensji głównej ______________________________ zł
z zasądzonymi odsetkami od ___________ do dnia zapłaty
2. kosztów procesu _____________________________  zł
3. kosztów klauzuli ______________________________ zł
4. _____________________________________________
5. kosztów egzekucyjnych,  które powstaną w toku egzekucji
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z ruchomości dłużnika tj.  ____________________________
__________________________________________________________________________
(wymienić ruchomości)
znajdujące się w ____________________________________________________________

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z konta bankowego dłużnika nr  _______________________

w banku __________________________________________ i wierzytelności dłużnika znajdujących

się w ____________________________________________________________________.

______________________
(podpis wierzyciela)