W SŁUPCY AGNIESZKA KALISTA

Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KN1S/00024061/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-02-2020r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy Słupca, ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się druga licytacja nieruchomości- lokalu mieszkalnego o pow. 44,88 m2, położonego na I piętrze, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki+ WC i przedpokoju wraz z prawem współwłasności w części wspólnej nieruchomości, którą stanowi grunt działka o nr 68/5, udział wynosi 1/12 części oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 4488/63030 części

należącej do dłużnika:Danuta Piasecka

położonej: 62-402 Ostrowite, Mieczownica 21/1,

dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: KN1S/00024061/7].

Suma oszacowania wynosi 35 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 23 400,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 510,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kalista

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KN1S/00039375/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-02-2020r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej- grunty orne klasy R III a oraz R IV a, o łącznej pow. 0.33,65 ha, stanowiącej działkę o nr ew. 192

należącej do dłużnika:ANNA (JANIA) DROŻYŃSKA, położonej: 62-436 Orchowo, ul. Słoneczna

dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: KN1S/00039375/9].

Dojazd do nieruchomości stanowi droga asfaltowa i utwardzona. Dojazd możliwy od strony ul. Słonecznej i Zbożowej. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w media. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orchowo działka nr 192 posiada następujące przeznaczenie:strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość znajduje się na terenie Powidzko- Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Suma oszacowania wynosi 85 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 57 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 550,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kalista