W SŁUPCY AGNIESZKA KALISTA

Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 24847 KN1S/00024847/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-10-2018r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206,odbędzie się pierwsza licytacja

prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ew. 1257/1 o pow. 0,2628ha będącej własnością Gminy Witkowo oraz prawa własności budynków i budowli stanowiących odrębną nieruchomość

należącej do dłużnika:Spółdzielnia Mleczarska w Witkowie w likwidacji

położonej: 62-230 Witkowo, ul. Nowa 2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 24847 [NKW: KN1S/00024847/1]

Nieruchomość zabudowana kompleksem budynków produkcyjno- magazynowych z zapleczem socjalno- administracyjnym o łącznej pow. użytk. 1330,46m2 (z wyłączeniem maszyn i urządzeń ciągu technologicznego produkcji). W skład zabudowy wchodzą następujące budynki: budynek sterowni o pow. użytk. 226,16m2, magazyn z płyty obornickiej o pow. użytk. 68,44m2, magazyn techniczny o pow. użytk. 78,80m2, budynek administracyjny o pow. użytk. 102,80m2, budynek socjalny o pow. użytk. 115,35m2, zespół budynków produkcyjnych 621,63m2, maszynownia o pow. użytk. 41,16m2 oraz garaż o pow. użytk. 76,12m2.

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: sieć en. elektr., sieć wodociągową z przyłączem do sieci miejskiej, kanalizacja sanitarna z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji miejskiej, kanalizacja wód opadowych oraz sieć telefoniczną. Obecnie przyłącza odcięte. Nieruchomość posiada prawnie uregulowany dostęp do drogi publicznej. Kompleks zabudowy komercyjnej ogrodzony płotem z przęseł stalowych, posiada place i parkingi utwarodzne kostką i płytami betonowymi. Teren działki częściowo wyposażony w instalację oświetleniową.

Suma oszacowania wynosi 462 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 346 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Karolina Wojciechowska Agnieszka Kalista

1 2 3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 29480 KN1S/00029480/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-10-2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej- działki o nr ew. 75 i 80 o łącznej pow. 0.37,00ha. Działka nr 75 jest w części zabudowana budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, o pow. użytk. 157,50m2. Obiekt na parterze składa się z kuchni, jadalni, werandy, 2 pokoi, łazienki+WC oraz kotłowni, na poddaszu z 2 pokoi, garderoby, łazienki+WC oraz korytarza. Budynek mieszkalny posiada instalację elektryczną, wodną- ujęcie gminne, kanalizację- kolektor gminny oraz cieplną- własne CO. Na działce nr 75 znajduje się również budynek gospodarczy o pow. użytk. 18,00m2. Działka nr 80 to grunty orne klasy R IVa o pow. 0.26,00ha

należącej do dłużnika: Mirosław Dybała i Anita Dybała

położonej: 62-230 Witkowo, Mąkownica 25,

dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 29480 [NKW: KN1S/00029480/5]

Suma oszacowania wynosi 249 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 186 975,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 930,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Karolina Wojciechowska Agnieszka Kalista

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 3212/57816 W NIERUCHOMOŚCI nr KW 25096 KN1S/00025096/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-10-2018r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 3212/57816 w nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o nr 8/13, o pow. 0.09,43ha zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. użytk. 289,08m2. Budynek składa się z 18 pomieszczeń gospodarczych o pow. 16,06m2 każdy

należącego do dłużnika: Ewa Ziółkowska (Mendowska)

położonej: 62-230 Witkowo, Skorzęcin,

dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 25096 [NKW: KN1S/00025096/8]

Suma oszacowania wynosi 3 820,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 865,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 382,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Karolina Wojciechowska Agnieszka Kalista

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 33668 KN1S/00033668/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-10-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 186/4 o łącznej pow. 1.22,56ha, składającej się z gruntów rolnych zabudowanych klasy Br-RIIIb, Br-RIVa o pow. 0,1985ha, gruntów ornych klasy RIIIb, RIVa o pow. 0,6724ha, sadów klasy S-RIIIb o pow. 0,2267ha, pastwisk klasy PsV o pow. 0,0780ha oraz nieużytków klasy N o pow. 0,0500ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym (starym) o pow. użytk. 87,36m2, składającym się z 3 pokoi, korytarza, kuchni, łazienki i WC, wyposażonym w instalacje elektryczną, grzewczą – własne CO, wodną- ujęcie gminne i kanalizację- własne szambo. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy- stodoła o pow. użytk. 140,00m2

należącej do dłużnika: Dorota Liczbińska i Mariusz Liczbiński

położonej: 62-402 Ostrowite, Siernicze Małe 26, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33668 [NKW: KN1S/00033668/8]

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite zapis dla przedmiotowej nieruchomości jest następujący: Grunty rolne niezabudowane i zabudowane.

W związku z powyższym komornik zawiadamia, że nabywcą działki o nr ew. 186/4 może zostać zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2003 Nr 64 poz.592 z późn. zm.) wyłącznie rolnik indywidualny.

Suma oszacowania wynosi 142 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi

95 200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 280,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Karolina Wojciechowska Agnieszka Kalista