W SŁUPCY AGNIESZKA KALISTA

Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 25172 KN1S/00025172/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz.11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki o nr ew. 27, o pow. 0.49,00ha (łąki trwałe o pow. 0.47,00 ha oraz grunty pod rowami W o pow. 0.02,00 ha)

należącej do dłużnika:Karol Filipiak

położonej: 62-410 Zagórów, Kopojno Parcele,

dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 25172 [NKW: KN1S/00025172/5]

Nieruchomość użytkowana zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagórów.

Suma oszacowania wynosi 8 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 880,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kalista

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIEWYDZIELONEGO UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/2 W NIERUCHOMOŚCI nr KW 14032 KN1S/00014032/2 ORAZ W PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI nr KW 49603 KN1S/00049603/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206 odbędzie się druga licytacja niewydzielonego udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości budynkowej o pow. użytk. 75,00m2. Parter budynku mieszkalnego składa się z 2 pokoi, kuchni, korytarza, łazienki+WC oraz kotłowni. Budynek posiada poddasze użytkowe. Nieruchomość budynkowa wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodną- ujęcie gminne, kanalizację- kolektor gminny oraz ogrzewanie- własne CO

położonej: 62-430 Powidz, Wodna 16, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 14032 [NKW: KN1S/00014032/2]

udział należy do dłużnika:Mariusz Schabikowski,

oraz 1/2 udziału dłużnika w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej, składającej się z działki o nr ew. 470/1 o pow. 0.10,80 ha należącej do: Skarbu Państwa: Starosty Słupeckiego, położonej: 62-430, Powidz, ul. Wodna 16 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 49603 [NKW: KN1S/00049603/0].

Suma oszacowania wynosi 59 350,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 39 566,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 935,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kalista

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 24061 KN1S/00024061/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości- lokalu mieszkalnego o pow. 44,88 m2, położonego na I piętrze, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki+ WC i przedpokoju wraz z prawem współwłasności w części wspólnej nieruchomości, którą stanowi grunt działka o nr 68/5, udział wynosi 1/12 części oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 4488/63030 części

należącej do dłużnika:Danuta Piasecka

położonej: 62-402 Ostrowite, Mieczownica 21/1,

dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 24061 [NKW: KN1S/00024061/7]

Suma oszacowania wynosi 35 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 325,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 510,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kalista

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 30030 KN1S/00030030/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, składającej się z działki o nr ew. 628/4, o pow. 3.35,00 ha, należącej do dłużnika:Grzegorz Waleński i Izabela Waleńska

położonej: 62-310 Pyzdry, Wrąbczynek, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KN1S/00030030/6.

Nieruchomość zabudowana jest: budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 68,00 m2, składającym się z 4 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza, budynkiem króliczarni- starym o pow. użytk. 335,00 m2, budynkiem króliczarni- nowym o pow. użytk. 734,00 m2, kurnikiem o pow. użytk. 244,00 m2, budynkiem świniarni o pow. użytk. 135,00 m2, kurnikiem o pow. użytk. 75,00 m2, budynkiem świniarni o pow. użytk. 62,00 m2, budynkiem na mieszalnik oraz składowanie paszy o pow. użytk. 33,00 m2, magazynem paszowym o pow. użytk. 68,00 m2, budynkiem świniarni o pow. użytk. 105,00 m2, stajnią o pow. użytk. 240,00 m2. Grunt rolny niezabudowany o pow. 2.87,07 ha składa się z gruntów rolnych klasy R IV b, R V, R VI.

Suma oszacowania wynosi 211 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 158 325,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 110,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kalista

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/2 W NIERUCHOMOŚCI nr KW KN1S/00040170/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej

należącego do dłużnika: Robert Kowalski

położonej: 62-230 Witkowo, Strzałkowska 10,

dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: KN1S/00040170/2]

Nieruchomość składa się z działki gruntu oznaczonej nr ew. 563/2 o pow. 0,0364 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytk. 50,22 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytk. 27,33 m2. Nieruchomość posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej, przyłącza: energii elektrycznej, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe. Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia, składa się z pokoju z kuchnią, łazienki, pokoju, kuchni i holu.

Suma oszacowania wynosi 19 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kalista

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 22934 KN1S/00022934/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego o pow. użytk. 53,33m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki+WC, skrytki, wraz z prawem współwłasności w części wspólnej nieruchomości, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 64/265 części. Do mieszkania przynależy piwnica o pow. użytk. 11,11m2

należącego do dłużnika:Arkadiusz Hauke

położonego: 62-436 Orchowo, Osówiec 4/1,

dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 22934 [NKW: KN1S/00022934/4]

Suma oszacowania wynosi 55 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 066,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 560,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kalista