Jana Kilińskiego 14, 62-400 Słupca
63 274 32 25

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 19080 KN1S/00019080/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-09-2021r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy Słupca, ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki o nr ew. 709/5 o pow. 0,2251 ha
należącej do dłużnika:Krzysztof Ciepielak położonej: 62-400 Słupca, Młodojewo, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 19080 [NKW: KN1S/00019080/8].
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości stanowi droga asfaltowa. Nieruchomość posiada uzbrojenie w media tj. sieć wodociągową- ujęcie gminne; kanalizacyjną- własne szambo; energetyczną. Działka zabudowana jest budynkami gospodarczymi z częścią biurową i mieszkalną o łącznej pow. użytk. 544,39 m2. Część gospodarcza i biurowa o łącznej pow. użytk. 450,20 m2 składa się z następujących pomieszczeń: biuro, warsztat, stołówka, szatna, 2 pomieszczenia, WC, hala, korytarz, magazyn, pomieszczenie magazyn, kuźnia. Część mieszkalna o łącznej pow. 94,19 m2 składa się z następujących pomieszczeń: 2 pokoje, kuchnia, salon, łazienka, korytarz, garderoba. Na działce znajdują się również 4 wiaty o łącznej pow. użytk. 361,66 m2.
Suma oszacowania wynosi 269 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 202 275,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 970,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Agnieszka Kalista