Jana Kilińskiego 14, 62-400 Słupca
63 274 32 25

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 22934 KN1S/00022934/4


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-05-2021r. o godz.08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy Słupca, ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego wraz z przysługującym udziałem 64/264 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz część budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
należącego do dłużnika:Arkadiusz Hauke
położonego: 62-436 Orchowo, Osówiec 4/1, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 22934 [NKW: KN1S/00022934/4].
Lokal mieszkalny o pow. 53,33 m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza i schowka oraz pomieszczenia przynależnego- piwnicy o pow. 11,11 m2. Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku wielorodzinnego, II kondygnacyjnego. Lokal o układzie rozkładowym, bez balkonu.
Suma oszacowania wynosi 72 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Agnieszka Kalista