Jana Kilińskiego 14, 62-400 Słupca
63 274 32 25

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KN1S/00026815/2 oraz KN1S/00026816/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-08-2020r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy: ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja:
lokalu mieszkalnego wraz z przysługującym udziałem wynoszącym 5835/27521 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz część budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, należącego do dłużnika: Stanisław Czerniak i Wanda Czerniak
położonego: 62-400 Słupca, Nowa Wieś 9/1, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 26815 [NKW: KN1S/00026815/2].
Lokal mieszkalny nr 1, znajduje się w budynku wielorodzinnym nr 9. Lokal usytuowany na parterze, z odrębnym wejściem. Lokal o pow. 58,35 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wiatrołapu, korytarza oraz kotłowni. Lokal posiada ogórdek z tyłu budynku. Teren ogrodzony i zagospodarowany. Na terenie ogródka znajduje się szambo.
Suma oszacowania wynosi 66 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 600,00zł.
lokalu niemieszkalnego wraz z przysługującym udziałem wynoszącym 1765/10576 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz część budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
należącego do dłużnika: Stanisław Czerniak i Wanda Czerniak
położonego: 62-400 Słupca, Nowa Wieś, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 26816 [NKW: KN1S/00026816/9].
Lokal niemieszkalny nr 6 znajduje się w budynku gospodarczym, w zabudowie wolnostojącej, parterowym, bez podpiwniczenia. Pomieszczenie gospodarcze ma pow. 17,65 m2.
Suma oszacowania wynosi 9 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
6 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 900,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Agnieszka Kalista